Мушӧр саридз

Мушöр саридзыс — му шöрын саридз

Му́шöр са́ридз (рочӧнжык Средизе́мнöй мо́рё) — Атлантика океан бердісь саридз, кöда куйлö Европа, Азия да Африка коласын. Ыждаыс — 2,5 миллион км². Саридзыс йитчö аслас океаныскöт векнит (токö 14 км паськыта) Гибралтар вискöн. Медпыдынін саридзас 5.267 м.

Ним йылісьПравить

Важ римляна шуöмась Мушöр саридзсö Mare Nostrum "миян саридз".

Араббез нимтöны сійö البحر الأبيض المتوسط, "чочком шöрöт саридз", а нысянь нимыс вуджöма тюрк кылö, кытöн морёсö шуöны Akdeniz "чочком саридз".

Мукöд кыввезын саридзсö нимтöны "шöрöт саридз": нем. Mittelmeer, ивр. הַיָּם הַתִּיכוֹן, шв. Medelhavet, тот. Урта диңгез.

Мöдіккез шуöны сійö "коласісь саридз": фин. Välimeri, эст. Vahemeri, азер. Aralıq dənizi.

Унажык кыввезын Мушöр саридзыс шусьö "му шöрись саридз" нето "му коласісь саридз": ит. Mar Mediterraneo, эл. Μεσόγειος Θάλασσα, шт. deti mesdhe, берб. ilel Agrakal, хöрв. Sredozemno more, мад. Földközi-tenger, кит. 地中海.

Комиöн Мушöр саридзсö кöркö шуöмась сідзжö Мукос саридз, Мушöр морё. Рочöнжык сійö нимтöны Средиземнöй морё.

Шаблон:Атлантика океанлöн саридззез